Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding, ook wel mediatietherapie genoemd, is een bewezen effectieve en veelgebruikte behandelmethode in de hulpverlening aan kinderen en jeugdigen. Ouderbegeleiding is gericht op het veranderen van het gedrag van het kind via de ouders. Het doel van ouderbegeleiding is de ouders een pedagogische aanpak te leren, die afgestemd is op behoeften van hun kind. Tijdens de ouderbegeleiding krijgt u uitleg over de aandoening van uw kind en leert u daarmee om te gaan. Onderwerpen die vaak aan bod komen in de ouderbegeleiding zijn: Het afleren van ongewenst gedrag Het bereiken van eensgezindheid tussen de ouders Meer zicht krijgen op de eigen opvoedstijl en gezinspatronen Hoe hou je het vol als ouder Het in-trainen van praktische, alledaagse vaardigheden zoals bijvoorbeeld: rustig aan tafel zitten, opdrachten leren opvolgen, ofwel “beter luisteren”, rekening houden met regels en afspraken (bedtijd, computertijd, e.d.), omgang met broertjes en zusjes, bevorderen van onderlinge communicatie het uitbreiden van zelfstandig gedrag: zelfstandig uitvoeren van ochtend- en/of avondritueel, planning en organisatie van schoolse taken, zelfverzorging, uitgaan en relaties deelname aan vrije tijd activiteiten: leren samenwerken en -spelen, tegenslagen leren incasseren, het uitbreiden van oplossingsvaardigheden Mediatietherapie kan tevens worden toegepast bij leerkrachten met als doel om van de klas een gunstige leeromgeving te maken, waar de leerkracht goed les kan geven. De duur van de mediatietherapie is wisselend en afhankelijk van uw...

Jongeren van 16 jaar en ouder

De lichamelijke volwassenwording wordt in deze ontwikkelingsfase bereikt. Op psychosociaal niveau zijn de jongvolwassenen (adolescenten) steeds beter in staat genuanceerd te kijken naar zichzelf en anderen. De sociale cognitie, de mensenkennis, neemt toe. Het zoeken naar eigen identiteit staat centraal. Vragen als “wie ben ik” en “wat is de zin van mijn leven” houden jongvolwassene bezig. Ze verdiepen zich in de levensvragen en dit kan onzekerheid en twijfel oproepen. In deze ontwikkelingsfase vindt emotionele losmaking van de ouders plaats. Jongvolwassenen bereiden zich voor op een beroep en gaan (duurzame) relaties aan met leeftijdsgenoten. Op verstandelijk gebied kan de jongvolwassene steeds meer aan. Aandacht- en concentratie vermogen neemt toe. Het denken over de eigen manier van denken (metacognitie) en abstract denken is aanwezig. Problemen op deze leeftijd Problemen die in deze ontwikkelingsfase worden genoemd zijn: Stemmingsproblemen Identiteitsproblemen Drugs- en alcoholgebruik Eetstoornissen Aandacht- en concentratieproblemen Problemen in het contact met anderen Gedragsproblemen Wij werken met kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. In iedere leeftijdsfase lopen kinderen tegen andere problemen aan. Kijk voor de specifieke problemen die kinderen tegen kunnen komen wanneer ze in de volgende leeftijdsfase zitten: 0 – 4 jaar, 4 – 12 jaar en 12 – 16...

Tieners van 12 tot 16 jaar

In deze ontwikkelingsfase staat de verdergaande emotionele ontwikkeling centraal. De overgang naar het voortgezet onderwijs geeft daarbij een belangrijke aanzet. Ook treden er in deze periode lichamelijke veranderingen op, die het begin van de puberteit markeren. Een tiener ontwikkelt steeds meer emotionele- en praktische zelfstandigheid, wat gepaard gaat met de ontwikkeling van een nieuw waardensysteem en een nieuw gevoel van persoonlijke identiteit. Problemen op deze leeftijd Problemen die in deze leeftijdsfase worden genoemd zijn: Alcohol en drugsgebruik Problemen met uiterlijk Gedragsproblemen Delinquentie Eetstoornissen Angst- en stemmingsproblemen Problemen bij seksuele oriëntatie Wij werken met kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. In iedere leeftijdsfase lopen kinderen tegen andere problemen aan. Kijk voor de specifieke problemen die kinderen tegen kunnen komen wanneer ze in de volgende leeftijdsfase zitten: 0 – 4 jaar, 4 – 12 jaar en 16 jaar en...

Kinderen van 4 tot 12 jaar

Kinderen van deze leeftijd begeven zich steeds meer buiten de veilige thuisomgeving. Een belangrijke ontwikkelingstaak in deze periode bestaat uit het opbouwen en onderhouden van wederkerige relaties met leeftijdsgenoten en volwassenen. De autonomie van het kind neemt verder toe. In deze periode wordt het kind ook geconfronteerd met de maatschappelijke eis om te leren lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast wordt van het kind verwacht dat het zich een werkhouding eigen maakt en wordt er in toenemende mate beroep gedaan op zijn vermogen om langere tijd geconcentreerd te werken. Problemen op deze leeftijd Problemen die op deze leeftijd vaak worden genoemd zijn: Schoolweigering Tegenvallende schoolprestaties Concentratieproblemen Sociale terugtrekking Gedragsproblemen Moeilijkheden met taal en/of spraak (sociale) Angst Motorische problemen Wij werken met kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. In iedere leeftijdsfase lopen kinderen tegen andere problemen aan. Kijk voor de specifieke problemen die kinderen tegen kunnen komen wanneer ze in de volgende leeftijdsfase zitten: 0 – 4 jaar, 12 – 16 jaar en 16 jaar en ouder...

Kinderen van 0 tot 4 jaar

In hun eerste levensjaren maken kinderen een enorme ontwikkeling door. Ze groeien niet alleen qua lengte en gewicht, maar ook in vele andere opzichten. De zintuiglijke ontwikkeling, de ontwikkeling van motorische-, verstandelijke- en sociaal-emotionele vaardigheden verloopt ook in een zeer hoog tempo. Dit betekent dat aan opvoeders steeds andere eisen worden gesteld, afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin het kind verkeert. Om de ontwikkelingstaken succesvol te kunnen volbrengen is een veilige en begripvolle opvoedingssituatie nodig. Problemen op deze leeftijd Als de ontwikkelingstaak niet goed vervuld wordt, kan dat aanleiding geven tot problemen. Problemen die op deze leeftijd kunnen voorkomen zijn: Slaapproblemen Voedings- en eetproblemen Ouder-kind relatieproblemen (separatie) Angst Zindelijkheidsproblemen Overmatig huilen Boosheid en/of driftbuien Onhandige motoriek Wij werken met kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. In iedere leeftijdsfase lopen kinderen tegen andere problemen aan. Kijk voor de specifieke problemen die kinderen tegen kunnen komen wanneer ze in de volgende leeftijdsfase zitten: 4 – 12 jaar, 12 – 16 jaar en 16 jaar en...

Nazorg

De uitingsvormen van gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen kunnen zodanig ernstig zijn, dat een intensieve ambulante- of (dag)klinische behandeling nodig is. Het gevolg hiervan kan zijn dat er veranderingen optreden in de bestaande thuis- en schoolsituatie. Het nazorgtraject Het nazorgtraject is bedoeld voor kinderen/jeugdigen en hun gezinnen, die een intensief behandeltraject hebben afgerond. Binnen het nazorgtraject wordt gewerkt aan een soepele terugkeer naar de eigen omgeving. Het doel van dit traject is het voorkomen van een terugval en daarnaast het leren omgaan met stress en valkuilen die het oude gedrag kunnen uitlokken. Naast nazorg kunt u bij onze praktijk ook terecht voor advies / consult, diagnostiek en behandeling van diverse...