Algemene voorwaarden

Op alle diensten van W!js, Centrum voor Generalistische Basis GGZ, zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Hieronder leest u over uw rechten en plichten en wat u van ons kunt verwachten.

Toestemming voor onderzoek en/of behandeling

Kinderen/jongeren kunnen gebruik maken van onze diensten wanneer zij en/of hun ouders daar een (schriftelijke) toestemming voor geven.

Recht op informatie

Om goede beslissingen te kunnen nemen over onderzoek en/of behandeling heeft u als cliënt en/of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger recht op informatie over:

 • Het probleem of de stoornis
 • De voorgestelde behandeling en eventuele risico’s ervan en andere behandelingsmogelijkheden
 • De behandelaar
 • De rechten van een kind en de ouders

Wie recht heeft op informatie is wettelijk bepaald en afhankelijk van de leeftijd van kinderen/jongeren.

Zorgdossier

Alles wat van belang is bij de zorgverlening wordt vastgelegd in het elektronisch zorgdossier. Het dossier is eigendom van W!js. Indien ouders en/of kinderen/jongeren het niet eens zijn met wat in het dossier staat, kan hun mening aan het dossier worden toegevoegd. Als er een fout in het dossier staat, kan dat worden gecorrigeerd. Het dossier wordt minstens 15 jaar bewaard na de 18de verjaardag van het kind/jongere.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van onze cliënten. Zonder toestemming geven wij geen informatie over onze cliënten aan mensen die niet bij de behandeling zijn betrokken. De verwijzers (veelal de huisarts) worden, indien u daarvoor toestemming geeft, geïnformeerd over de behandeling.

 • Kinderen onder 12 jaar: gezaghebbende ouder(s) moet toestemming geven om informatie over het kind te verstrekken aan anderen
 • Kinderen van 12 jaar en ouder: ouders én het kind moeten toestemming geven om informatie over het kind aan anderen te verstrekken
 • Jongeren vanaf 16 jaar: de jongere moet toestemming geven om informatie over hem/haar te verstrekken aan anderen

Bereikbaarheid

 • Wij zijn open van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 18.00 uur
 • Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag tussen 12.00 en 13.00 uur en op vrijdag tussen 16.00 en 17.00 uur. Op andere tijdstippen kan gebruik worden gemaakt van het antwoordapparaat of e-mail
 • Voor het afzeggen van afspraken zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar (antwoordapparaat) of via e-mail

Verplichtingen van de cliënt

 • De cliënt geeft naar beste weten de inlichtingen en medewerking die redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst
 • De cliënt die op de wachtlijst staat en gedurende de wachttijd de behandeling laat uitvoeren door een andere instelling, meldt dit aan ons
 • De cliënt houdt zich aan de huisregels en onthoudt zich naar beste kunnen van gedrag dat risico oplevert voor de veiligheid van mensen in het (gezondheids)centrum.
 • De cliënt is W!js de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen zorg  en diensten, voor zover deze niet op grond van de Zorgverzekeringswet rechtstreeks door de zorgverzekeraar, de gemeente worden betaald
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de afspraak afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen, of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behouden wij ons het recht om het bedrag van 45 euro bij u in rekening te brengen
 • Bij het verlenen van onverzekerde zorg rekenen wij een tarief van 90 euro per uur.

Klachten en geschillen

Wij werken volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Wij hechten grote waarde aan een goede en cliëntvriendelijke dienstverlening en wij proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw wensen. Toch kan het voorkomen dat u hierin wordt teleurgesteld. Mocht dit het geval zijn, dan horen wij dat graag van u, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Mocht uw klacht onverhoopt niet naar tevredenheid worden opgelost, kunt u uw klacht voorleggen aan het College van Toezicht van het Nederlandse Instituut van Psychologen